Dissertation Summary in Dutch: “De Eigen aard en Functie van de Dialoog in het Boek der Tekenen (Joh. 1:19-12:50)”

Posted: August 7, 2015 in General

10294225_1433156870275451_4308208658960534357_nSome friends requested me a summary of my Ph.D Dissertation (that was defended on 19th June 2014 @ Radboud University Nijmegen, Holland). Herewith I publish the Dutch version of the ‘Summary’ (or the ‘Samenvatting’). This is a translation from English to Dutch by Prof. Gerrit Steunebrink (Professor Emeritus, Philosophy and Religious Studies, Radboud University Nijmegen). My Promoter was Prof. Jan G. van der Watt.

[[Het hoofddoel van deze dissertatie is het analyseren en identificeren van de eigen aard  en functie van de dialoog in het eerste deel van het evangelie volgens Johannes, het Boek der Tekenen genaamd (1:1-12:50). Ook al is het evangelie van Johannes uigebreid bestudeerd, toch hebben wetenschappers nog te weinig de mogelijkheden verkend een omvattende behandeling te geven van dialoogvormen binnen de context van verhalen en in relatie tot monologen en andere literaire genres. Deze specifieke context dwingt tot  een analyse van van de dialoog als genre.  Daarom worden in deze dissertatie uitgebreid vragen behandeld en geëvalueerd als: ‘Hoe gebruikt Johannes het literaire genre van de dialoog?’ ‘Welke is de centrale idee die de dialoog beheerst?’ ‘Welk soort informatie wordt door dialogen overgedragen?’ ‘Hoe zijn zij gestructureerd?’ ‘Welke zijn hun typische literaire kenmerken?’ en ‘Wat is hun theologische/rethorische functie?’ Daarnaast worden andere hypothetische vragen behandeld als: ‘Hoe worden aspecten van zelfopenbaring van Jezus overgedragen door de dialogen?’ ‘Op welke wijze functioneren de gebeurtenissen binnen het narratieve raamwerk?’ ‘Welke bijdrage leveren inhoud, vorm en functie ervan op semantisch, syntactisch en pragmatisch niveau?’ ‘Hoe zijn de dialogen betrokken in het tot uitdrukking brengen van bepaalde aspecten van de Johanneïsche gemeenschap?’ en ‘Hoe is de Johanneïsche dialoog verbonden met of verschillend van andere dialogen van die tijd?’ In deze studie concentreren we ons op het Boek der Tekenen waarin de lezer een groot stuk van de dialoog bepaalt vergeleken met de tweede helft van het evangelie. Niveaus daarin als de dialoog tussen de karakters van het verhaal en de dialoog tussen verteller en lezer hebben een significante plaats en worden nauwgezet onderzocht. Door deze studie worden het hermeneutische belang en de interpretatieve betekenis van de dialoog naar voren gehaald.

In deel Een worden de volgende zaken geschetst. Allereerst introduceert deel I the beweegreden, het doel en de taak van de dissertatie daar waar de primaire vragen van de thesis, zoals boven vermeld, ingeleid worden. Ten tweede probeert het sommige van de werken te bespreken, verbonden met de dialoog, van auteurs als Bultmann, Strachan, Dodd, Brown en anderen. De opzet van de bespreking is te laten zien dat de vroegere studies breedte dan wel diepte missen. Ten derde worden de methodische aspecten van het onderzoek precies omschreven met de bedoeling leemten op te vullen die duidelijke aanwezig zijn in  de vroegere werken. Ten vierde wordt het gebruik van de dialoog als een literair genre vóór en in de tijd van Johannes (d.w.z. in religieuze en filosofische, oudtestamentische en synoptische tradities) naar voren gehaald om vast te stellen dat de dialoog een goed geëtableerd genre was in de denkwereld van Johannes. Een voorstel tot definitie van de dialoog in Johannes en een plan van onderzoek sluiten deel I van de studie af.

In deel Twee worden de tekstgedeelten (1:19-12.50) kritisch geanalyseerd betreffende het literaire genre. Het gebruik van een probleemgerichte benadering om de eigen aard en functie van de dialoog te ontdekken levert uitgebreide resultaten. Met onze analyse zijn we in staat te laten zien dat de eerste helft van het evangelie is onderverdeeld in dertien episodes (deze zijn: 1:19-2:11; 2:13-22; 3:1-21; 3:22-36; 4:1-42; 4:43-54; 5:1-47; 6:1-71; 7:1-52/8:12-59; 9:1-10:21; 10:22-42; 11:1-54; en 11:55-12:50) Deze episodes zijn weer samengesteld uit verschillende scènes en sub scènes. De genretheorieën van David Hellholm en David Aune worden toegepast op de tekst van Johannes om de ontwikkeling te laten zien van de dialoog in relatie tot andere literaire genres binnen het narratieve raamwerk van het evangelie. De uitwerking van de ‘setting’ aan het begin van iedere episode geeft dramatische aantrekkingskracht aan de verhaallijn. De inhoud-, vorm- en functieanalyse van eenheden bestaande uit ‘uiting-scène-episode’ (‘utterance-slot-episode’) leveren ons belangrijke details betreffende de semantische, syntactische en pragmatische niveaus van de dialoog. Terwijl op microniveau de dynamiek van scène en episode verklaard wordt, stellen we op mesoniveau vast hoe eenheden van ‘uiting’ en ‘scène’ (‘utterance’ en ‘slot’) bijdragen tot de ontwikkeling van de individuele, afzonderlijke episodes. In onze analyse bepalen we ook specifiek de manier waarop episodes aan elkaar gestikt worden om een verhaal te presenteren met spanning en verrassing. Tesamen met andere aspecten wordt de poging van de verteller om de lezer te mee te nemen door middel van karakter dialoog als opvallend naar voren gehaald.

In deel Drie gaan we allereerst een stap verder om de ontwikkeling te zien van de dialoog op het macro-niveau van het Boek der Tekenen. Terwijl deel Twee geconcentreerd was op de beschrijving van de dialogen, bediscussiëren we hier de classificatie van de dialoog(-ogen) op micro- en macroniveau.  Dit helpt ons verder te komen in het begrip van de dialoog op macroniveau (d.w.z. het brede raamwerk van 1:19-12:50). We bediscussiëren de ontwikkeling van scène en episode en van meet af aan sommige significante kenmerken van de Johanneïsche dialoog. Dan onderzoeken we de tekenen en de ‘Ik ben’ uitspraken in relatie tot het onderwerp, elementen van het genre zoals inhoud, vorm en functie, aspecten van de Johanneïsche gemeenschap en de bijdrage van de dialoog op het macroniveau van het Boek der Tekenen. De discussie wordt gevoerd met verschillende soorten literairkritisch gereedschap en met behulp van klassieke bronnen (d.w.z. de oude culturen van het Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld.) Het resultaat is dat de studie ons helpt de verschillende kenmerken van de dialoog in het Boek der Tekenen te identificeren. Deel Drie bevat ook de concluderende opmerkingen, waar in we de significante kenmerken of inzichten die volgen uit deze studie nauwkeurig aanwijzen. Aspecten als karakterisering, gezichtspunt, structuur van het plot, dramatische aspecten en de theologische bijdragen worden op dit punt samenvattend bediscussiëerd. Volgend op de concluderende opmerkingen worden suggesties voor verder onderzoek aangeboden. Uit deze studie als een geheel  blijkt dan dat de vragen die aan het begin gesteld werden, adequaat behandeld zijn.]]

By Johnson Thomaskutty, Union Biblical Seminary, Pune, India

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s